Gratis aanmeldenInloggen

Schoolrijk disclaimer

Schoolrijk is het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteiten e.d. die onder de naam Schoolrijk wordt aangeboden op het internet. Schoolrijk is een website waarmee docenten en andere partijen zelf lesmateriaal kunnen maken en deze lessen kunnen laten maken door hun leerlingen.

Deze internetsite wordt door Schoolrijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Schoolrijk daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Schoolrijk is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Schoolrijk is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren. Waar mogelijk zal Schoolrijk echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/ derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/ derden geplaatst en zijn niet die van de redactie of Schoolrijk.

Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Schoolrijk de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Schoolrijk gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

Schoolrijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Schoolrijk.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). Schoolrijk aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). Schoolrijk vrijwaart zich voor iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Schoolrijk en is niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van Schoolrijk die de informatie toegankelijk maakt.

Deze internetsite wordt onderhouden door Schoolrijk en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Schoolrijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@schoolrijk.nl.

Netiquette

Uw bijdrage(n) aan deze website mogen niet:

  • in strijd zijn met het doel van deze website,
  • Schoolrijk schaden of
  • in strijd zijn met de wet dan wel met ongeschreven regels van moraal en fatsoen.

Het is niet toegestaan via deze website informatie te verspreiden die:

in strijd is met de Auteurswet (en andere wetten betreffende intellectuele eigendom), het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht of de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij schending van dit reglement of van bepalingen uit voornoemde wetten kan het betreffende materiaal door de moderator onverwijld verwijderd c.q. ontoegankelijk gemaakt worden.
Degene die zich schuldig maakt aan schending van de genoemde bepalingen in dit reglement kan voorts in en buiten rechte aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade. Tevens kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Op grond van de Auteurswet heeft een inbreuk op auteursrechten een geldboete of gevangenisstraf tot gevolg.

Privacyverklaring Schoolrijk

Schoolrijk • Privacyverklaring • versie I • 03-02-2015

1. Algemeen

Schoolrijk gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Schoolrijk diensten en producten. Schoolrijk verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Schoolrijk aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de Schoolrijk gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Schoolrijk hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn welkom en kunnen worden gericht aan de privacyfunctionaris Schoolrijk, e-mailadres info@schoolrijk.nl.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van websites van Schoolrijk, dan wel voor gebruik van dienstverlening van Schoolrijk verzamelt Schoolrijk twee soorten gegevens van de gebruiker:

Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van websites van Schoolrijk, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam, school, e-mailadres, sociale netwerksites, die de persoonlijke eigenaar zelf op sites beheerd door Schoolrijk aan Schoolrijk verstrekt heeft of die door de daartoe bevoegde schoolleiding namens de eigenaar aan Schoolrijk verstrekt zijn.

De eigendom van de door Schoolrijk verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf of middels daartoe bevoegde schoolleiding aan Schoolrijk verstrekt hebben.
Schoolrijk bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Schoolrijk deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).
De gebruiker heeft de keuze om zijn gebruikersprofiel (behoudens het e-mailadres, geslacht, echte naam en leeftijd) publiek te maken en te delen. Standaard is deze keuze uitgeschakeld. Door het gebruikersprofiel publiek te maken, stemt de betreffende gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat zijn profiel gedeeld wordt op internet. Indien de gebruiker daarbij op zijn profiel sociale netwerksites heeft ingevuld, stemt de gebruiker bij het publiek maken van zijn profiel ermee in dat op zijn betreffende sociale netwerksite melding wordt gemaakt van de eigen activiteiten van de gebruiker binnen Schoolrijk.

3. Doeleinden

Schoolrijk verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van Schoolrijk. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Schoolrijk via websites of andere communicatiemiddelen. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Schoolrijk verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Schoolrijk en de gegevens zullen worden aangewend om de door Schoolrijk ontwikkelde en beheerde websites en de dienstverlening van Schoolrijk te optimaliseren. Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Schoolrijk kan tevens gelden het beheer van de relatie tussen Schoolrijk en de gebruiker; het op optimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Schoolrijk aan de gebruiker; het management van de technische infrastructuur; beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers; het uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses. Meer specifiek noemt Schoolrijk als doel voor de gegevensverwerking de door haar gebruikte authenticatie- en autorisatiesystemen:

Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/of op de websites van Schoolrijk te vinden zijn;

Identificatie van de gebruiker van het netwerk en/of de diensten van Schoolrijk en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten;

Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden;

Het – na instemming van de gebruiker – delen van activiteiten binnen Schoolrijk op de eigen sociale netwerksite(s) van de gebruiker;

Het verzenden van elektronische boodschappen;

Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Schoolrijk ;

Interne controle en beveiliging;

Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Schoolrijk.

4. Beveiliging

Schoolrijk draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Schoolrijk in het systeem van Schoolrijk alsmede in de door Schoolrijk in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.

Binnen de organisatie van Schoolrijk worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Schoolrijk die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie.

Schoolrijk neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht. Verstrekkingen door Schoolrijk van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met inachtneming van het bepaalde sub 5. Van iedere verstrekking aan een derde wordt door Schoolrijk aantekening gemaakt, die tenminste één jaar wordt bewaard.

5. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Schoolrijk geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Schoolrijk namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. Binnen de organisatie van Schoolrijk zijn de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (zie ook sub 4).

Schoolrijk kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Schoolrijk onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4. in acht nemen.
Door het publiek maken van het gebruikersprofiel, stemt de gebruiker uitdrukkelijk ermee in dat zijn gegevens (behoudens het e-mailadres, geslacht, echte naam en leeftijd) beschikbaar komen voor derden.

6. Cookies

Schoolrijk kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Schoolrijk in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Schoolrijk, dan wel de diensten van Schoolrijk. In de browserinstellingen kan de gebruiker en/of de schoolinstelling de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Schoolrijk verleent niet meer kunnen worden gebruikt. Schoolrijk wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

7. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Indien de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens aan Schoolrijk heeft verstrekt middels daartoe bevoegde schoolleiding, kan ook deze schoolleiding inzage krijgen. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De gebruiker dan wel de daartoe bevoegde schoolleiding kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de privacyfunctionaris van Schoolrijk, via info@schoolrijk.nl. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Schoolrijk binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Schoolrijk verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Schoolrijk eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.

8. Plaatsing bijdragen

Bij Schoolrijk kan men zelf teksten, afbeeldingen en andere bijdragen plaatsen. Hiervoor is een registratie nodig. De bij registratie opgegeven gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de beveiliging van Schoolrijk en om in geanonimiseerde vorm onderzoek te doen naar het gebruik van Schoolrijk.

Alle bijdragen worden onder vermelding van de gebruikersnaam gepubliceerd. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van de echte naam. De bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Schoolrijk heeft geen invloed op hoe deze zoekmachines bijdragen opslaan of tonen. Alleen door het publiek maken van het gebruikersprofiel en het invullen van de sociale netwerksites het profiel, wordt via die sociale netwerksites openbaar gemaakt welke eigen bijdragen door de gebruiker op Schoolrijk geplaatst zijn.

© 2015 | Disclaimer - schoolrijk.nl is een initiatief van Basis Consult BV en Motivo B.V.